ADVIUM s.r.o.
Jozef Gallik — dopravný psychológ

Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov

Posúdenie spôsobilosti vodiča je vykonávané na základe psychologického vyšetrenia, ktoré je zamerané na zistenie výkonových zložiek psychiky: reakcie, pozornosť, pamäť, rozhodovanie sa, schopnosť orientovať sa, odolnosť voči záťaži a ďalej na osobnostné charakteristiky. Úlohou je zistiť pozitívne i negatívne vlastnosti, ktoré vplývajú na bezpečné vedenie motorového vozidla.

Periodicita vyšetrení

Podľa druhu vyšetrenia je potrebné opakovať ho v periodicite 1 až 5 rokov. Periodicita niektorých typov vyšetrení je daná zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z. Jedno vyšetrenie môže trvať približne dve až tri hodiny. Podrobnosti o možnosti objednania nájdete v časti kontakty.

Výsledky vyšetrenia

Výsledkom dopravno-psychologického vyšetrenia je „Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča“. Vodič dostáva informácie a odporúčania priamo v rámci vyšetrenia a sú s ním konzultované.

V prípade vyšetrenia na žiadosť lekára je „Záver“ s posúdením spôsobilosti na vedenie motorového vozidla vyhotovený pre lekára i s prípadnými odporúčaniami.

„Doklad o psychickej spôsobilosti“ dostáva vodič v deň vyšetrenia po zhodnotení výsledkov a oboznámení vodiča s výsledkami vyšetrenia.