ADVIUM s.r.o.
Jozef Gallik — dopravný psychológ

Odborné poradenstvo pre vodičov

Odborné poradenstvo pre vodičov je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

Cieľ

Predchádzanie ďalším deliktom pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky či liečiva v cestnej premávke.

Obsah

Analyzovať príčiny deliktu, vzťah k osobným postojom, stratégie zmeny, stabilizovanie, uzatvorenie medzier vo vedomostiach, sebakontrola, bezpečná, ohľaduplná jazda podľa predpisov, uvedomovanie si rizika, správne odhadnutie seba samého, rozpoznanie nebezpečenstva.

Výstup

Výstupom je doklad o absolvovaní poradenstva.

Priebeh poradenstva

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru, ktorý si dohodne psychológ s každým klientom zvlášť. Výstupný rozhovor sa musí uskutočniť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa posledného skupinového stretnutia.

Jedno skupinové stretnutie trvá 3 hodiny. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Klient musí absolvovať celé skupinové poradenstvo v dobe od 28 do 56 kalendárnych dní. Klient je povinný sa zúčastniť na všetkých skupinových stretnutiach a individuálnom výstupnom rozhovore (trvá cca jednu hodinu) podľa určenia psychológa bez prerušenia. Táto účasť je podmienkou pre vystavenie dokladu o absolvovaní poradenstva.